pl

ZASADY REZERWACJI / KUPNA / ZWROTU BILETÓW DO SCENY            ARTKOMBINAT MONOPOLIS

Scena ARTKOMBINAT Monopolis jest własnością LIM8 Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Włodarskiej 15/17, 92- 631 Łódź, NIP: 7251893499, KRS: 0000227995 i stanowi element projektu ARTKOMBINAT mieszczącego się w kompleksie Monopolis w Łodzi, przy ulicy Kopcińskiego 62a, kod pocztowy 90-032.

Sprzedaż i dystrybucję biletów na wydarzenia odbywające się na Scenie ARTKOMBINAT prowadzi LIM8 Sp. z o.o., zwana dalej „ARTKOMBINAT”. Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, gdyż warunki w nim zawarte stanowią integralną część umowy zawieranej z ARTKOMBINATEM na sprzedaż biletów w kasach stacjonarnych bądź poprzez stronę internetową www.artkombinat.pl. Złożenie zamówienia i zakup biletów są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na poniższe warunki. Jeśli Klient nie wyraża zgody na nie, powinien zrezygnować z zakupu biletu.

WYMOGI TECHNICZNE
Aby skorzystać z usług systemu biletowego niezbędny jest: 
1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
2. dostęp do poczty elektronicznej,
3. przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge,
4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Administrator przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

I. REPERTUAR

1. ARTKOMBINAT ogłasza na swojej stronie internetowej repertuar niezwłocznie po zakontraktowaniu Wydarzenia, bądź po zawarciu umowy na wynajęcie Sceny ARTKOMBINAT.

2. ARTKOMBINAT zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze, o czym informuje na swojej stronie internetowej i profilu Facebookowym oraz w innych dostępnych kanałach informacyjnych. 

II. BILETY

1. Bilety na Wydarzenia można kupić:

a) osobiście - w kasie ARTKOMBINATu bez podawania danych osobowych, jednak z możliwością udostępnienia ich, wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

b) w systemie sprzedaży on-line przez zakładkę "Kup bilet" przy każdym wydarzeniu na stronie (płatność przelewem w systemie Tpay) podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email i inne. 

2. Sprzedaż biletów odbywa się według cennika dostępnego w kasie ARTKOMBINATu oraz na stronie: www.artkombinat.pl. Wszystkie ceny biletów zawierają podatek VAT (8%). 

3. Faktura za bilety może być wystawiona wyłącznie na życzenie Klienta, na osobę lub firmę, która dokonała zakupu biletów, po podaniu danych osobowych do faktury, takich jak: imię i nazwisko, adres, NIP, w terminie określonym przez odrębne przepisy. Faktura może być wystawiona na podstawie oryginału paragonu fiskalnego po dokonaniu sprzedaży biletów, ale nie później niż w terminach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT.

4. Bilety ulgowe przysługują jedynie na wybrane Wydarzenia, a o ich dostępności i wysokości ARTKOMBINAT informuje każdorazowo w opisie konkretnego Wydarzenia.

5. Osoba której przysługuje bilet ulgowy powinna posiadać ważny dokument uprawniający do ulgi i okazać go na wezwanie osób kontrolujących wstęp na Scenę ARTKOMBINAT Monopolis. W przypadku braku wykazania prawa do ulgi osoby te nie zostaną wpuszczone na widownię, bez prawa zwrotu zapłaconej ceny biletu.

III. SPRZEDAŻ ON-LINE

1. Zakupu biletów online można dokonać poprzez stronę internetową ARTKOMBINATu pod adresem: www.artkombinat.pl za pośrednictwem operatora, to jest spółki Tpay S.A. (Krajowy Integrator Płatności S.A., adres: plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań) i odbywa się zgodnie z regulaminem operatora.

2. Kolejność działań w systemie zakupów online: 

a) złożenie przez Klienta zamówienia oraz podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres email oraz innych danych opcjonalnych, 

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i na akceptację niniejszego Regulaminu, 

c) dokonanie zapłaty za bilet lub bilety,

d) wysłanie drogą mailową przez ARTKOMBINAT do Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia, z podaniem indywidualnego numeru rezerwacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przekazywane jest automatycznie pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres,

d) odbiór biletu przesłanego drogą mailową.

3. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a ARTKOMBINAT zostaje zawarta w momencie otrzymania przez ARTKOMBINAT wpłaty zgodnie z warunkami zamówienia.

4. Wpłaty dokonane przez Klienta przelewem bankowym online lub przy użyciu karty kredytowej zgodnie z warunkami złożonego uprzednio zamówienia online, do czasu uznania na rachunku bankowym ARTKOMBINAT mają charakter przedpłat, a z chwilą wpływu tych środków na rachunek bankowy ARTKOMBINAT, automatycznie zaliczane są jako cena sprzedaży biletu. 

5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanego pocztą elektroniczną potwierdzenia zakupu biletów, w tym: daty, godziny, miejsca i rodzaju wydarzenia, liczby oraz ceny biletów. Jeśli stwierdzi niezgodność danych, proszony jest o niezwłoczny kontakt z kasą ARTKOMBINATu drogą mailową na adres: bilety@artkombinat.pl lub telefonicznie: +48 737 186 020, w godzinach i dniach podanych na www.artkombinat.pl w zakładce „O nas”.

6. Informacja o możliwości zakupu biletu ze zniżką lub biletu ulgowego, o ile istnieje przy danym wydarzeniu, pojawia się przy wyborze miejsca. 

7. Transakcja zakupu biletów w systemie online musi być zrealizowana w czasie nie dłuższym niż 20 minut. Transakcje niezrealizowane w tym czasie ulegają automatycznemu anulowaniu. 

8. Klient ma do wyboru dwie formy płatności on-line: kartą kredytową lub e-przelewem. 

9. Zakupiony bilet drogą elektroniczną wysłany zostaje automatycznie po zaksięgowaniu płatności w postaci e-biletu (plik w formacie pdf), przesłanego klientowi na adres e-mail podany podczas rejestracji w systemie.

10. E-bilet należy wydrukować lub okazać na przenośnym urządzeniu elektronicznym przed wejściem na Wydarzenie. W uzasadnionych przypadkach ARTKOMBINAT ma prawo poprosić o okazanie dowodu sprzedaży. ARTKOMBINAT nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Klienta pliku z e-biletem osobie nieuprawnionej. 

11. ARTKOMBINAT nie ponosi odpowiedzialności za:

a) funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Klienta, 

b) wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

c) przerwy i usterki systemu Tpay.

IV. ZWROT BILETÓW I REKLAMACJE

1. Zwrotom podlegają wyłącznie bilety zakupione osobiście w kasie ARTKOMBINAT.

2. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, bilety zakupione w systemie on-line nie podlegają zwrotom. Zasady te dotyczą biletów zakupionych po 26.08.2018 r. 

3. Rozwiązanie umowy sprzedaży biletu i zwrot pieniędzy za bilet wymaga wylegitymowania się przez Klienta dowodem zakupu (bilet wraz z paragonem lub bilety z fakturą). 

4. Bilety zakupione w ARTKOMBINAT można zwracać do 14 dni przed datą wydarzenia. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym wydarzenie ma nastąpić. 

5. Zwroty należności za bilety zakupione w kasie ARTKOMBINAT dokonywane są gotówką lub przelewem na konto bankowe, zgodnie z decyzją Klienta.

6. Należność za zwrócone bilety pomniejszana jest o opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł, co pokrywa koszty operacyjne związane z anulowaniem biletu i wystawieniem go do ponownej sprzedaży. 

7. W przypadku, gdy wydarzenie zostanie odwołane lub nastąpi zmiana jego terminu, zwroty biletów przyjmowane będą w terminie ustalonym przez ARTKOMBINAT.

8. ARTKOMBINAT nie prowadzi wymiany biletów. Wymiana biletu łączy się z koniecznością jego zwrotu. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zasady pobierania opłat manipulacyjnych opisane w pkt. 6 niniejszego rozdziału. 

9. W przypadku spóźnienia się Klienta na wydarzenie bilety nie podlegają zwrotowi. 

10. Bilety z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi. 

11. Bilety niewykorzystane przez Klienta nie podlegają zwrotowi.

12. Każdy Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usług świadczonych w Witrynie. 

13. Reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji.

14. Reklamacje powinny zawierać co najmniej: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres pocztowy lub adres e-mail) oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji przez Użytkownika. 

15. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.scena.artkombinat.pl 

16. Reklamacje będą niezwłocznie rozpatrywane przez LIM8 Sp. z o.o., a odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie wysłana na dane kontaktowe wskazane przez Użytkownika podczas składania reklamacji. 

17. LIM8 może poprosić o przesłanie dodatkowych informacji, o ile okaże się to konieczne do ustalenia faktów i rozpatrzenia reklamacji.

V. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

1. Korzystanie z Witryny przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień Regulaminu i zawarcie Umowy, bez konieczności przygotowywania osobnych dokumentów. 
2. Regulamin jest dostępny w Witrynie sklepu, pod adresem www.scena.artkombinat.pl 
3. Umowa o świadczenie usług, polegająca na sprzedaży biletów zawierana jest na czas trwania Usług i wygasa, gdy Użytkownik zaprzestanie korzystania z tych Usług, tj. gdy Użytkownik opuści Stronę. 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) (dalej jako: „RODO”), ArtKombinat, jako administrator danych informuje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o przysługujących Klientowi prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest "LIM8" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ ŁÓDŹ 92-631, ULICA WŁODARSKA 15/17. 

2. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta na etapie zawierania i wykonywania umowy (podanych powyżej) w trybie opisanym w Regulaminie opiera się na przesłance z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, gdyż dane podawane przez Klienta są niezbędne do wykonania umowy sprzedaży biletów, jak i do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy, w ramach sytemu rezerwacji, jak i na art. 6 ust. 1 lit. c RODO stanowiącym o prawie do przetwarzania danych dla wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, jak i art. 6 ust. 1 lit. f RODO stanowiącym o prawie do przetwarzania danych dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym dla dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej z Klientem umowy. 

3. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy ARTKOMBINAT i podwykonawcy usług realizowanych rzecz ARTKOMBINATu, niezbędnych do realizacji zamówień, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień. 

4. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z zawartej umowy, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi, wystawionymi w oparciu o warunki handlowe; najdłuższy okres przechowywania danych w celu zabezpieczenia praw z umowy oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych wynosi 10 lat.

6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zakupu biletów do ARTKOMBINATu.

9. Dane osobowe klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

10. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w innym celu niż podany w pkt 3 powyżej.

VII. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Administrator przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

VIII. REGULACJE ZWIĄZANE Z COVID-19 

1. Użytkownik akceptując regulamin oświadcza, że podczas Wydarzenia według swojej wiedzy, nie jest osobą zakażoną COVID-19 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. Użytkownik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej w trakcie uczestniczenia w wydarzeniu. 

3. W razie wystąpienia u Użytkownika choroby COVID-19 dane osobowe mogą zostać udostępnione: 
      Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu 
      Służbom porządkowym

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń jest w ARTKOMBINAT zabroniona. 

2. ARTKOMBINAT nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Klienta. 

3. Bilety nabyte w ARTKOMBINAT nie mogą być w żaden sposób utrwalane lub poddawane przeróbkom (kopiowanie, przerabianie, skanowane).

4. Bilety na wydarzenia nie są dokumentami imiennymi, ale dokumentami na okaziciela i uprawniają do wstępu na wydarzenie te osoby, które okażą bilet obsłudze ARTKOMBINAT.

5. Wraz z wejściem na wydarzenie Klient akceptuje ustalone przez ARTKOMBINAT ogólne warunki i zasady obowiązujące w miejscu odbywania się imprezy. 

6. ARTKOMBINAT ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, Klient będzie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie oraz zobowiązany będzie do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę ARTKOMBINAT.

7. ARTKOMBINAT ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających. 

8. Zakup biletu i przybycie na wydarzenie organizowane przez ARTKOMBINAT jest jednoznaczne z deklaracją o nie przebywaniu na kwarantannie związanej z COVID 19, nie chorowaniu aktualnie na COVID 19 i nie przebywaniu z osobami zakażonymi. 

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.08.2018 r. 

We wszystkich sprawach związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów prosimy o kontakt z kasą: ARTKOMBINAT w Łodzi, Kopcińskiego 62a, kod pocztowy 90-032, tel. +48 737 186 020, 
e-mail: bilety@artkombinat.pl 

NASZE WYDARZENIA

Wrzesień 2024 ARTKOMBINAT 6 wrzesień 2024

MUSIC OF BUENA VISTA | Roland Abreu & The Cuban Latin Jazz feat. Yaremi Kordos

Wrzesień 2024 ARTKOMBINAT 22 wrzesień 2024

MISTRZ I MAŁGORZATA 
 -Rockowy Teatr-

Wrzesień 2024 ARTKOMBINAT 22 wrzesień 2024

MISTRZ I MAŁGORZATA 
-Rockowy Teatr-

KONTAKT DO NAS 

OBSŁUGA WIDZA |REZERWACJE, INFORMACJA
 +48 737 186 020 
 bilety@artkombinat.pl 

 PROSIMY O KONTAKT OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 
 W GODZINACH 9:00-17:00

ARTKOMBINAT Scena Monopolis
ul. Kopcińskiego 62a
90-032 Łódź

KASA 
Czynna w poniedziałki i czwartki 
w godzinach 12:00-18:00

Zakup biletów stacjonarnie jest również możliwy na godzinę
 przed rozpoczęciem wydarzenia i w trakcie jego trwaniaIMPRESARIATY
Magdalena Kamińska
+48 510 252 801
e-mail: booking@artkombinat.pl

EVENTY KORPORACYJNE
Magdalena Walecka
+48 605 590 220
e-mail: m.walecka@lim8.pl
e-mail: scena@artkombinat.pl

Dagmara Kapitułka - Wojdak
+48 512 355 868
e-mail: d.wojdak@lim8.pl
PROMOCJA, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Joanna Stankowska
+48 601 050 209
e-mail: promocja@artkombinat.pl